محمدعلی کافی

درباره من

دکتر محمدعلی کافی
image

دانشیار گروه آموزشی عمران - سازه @ دانشکده مهندسی عمران

بیوگرافی خود را اضافه نمایید...نام : محمدعلی                              نام خانوادگی : کافی                                              مدرک تحصیلی : سال اخذ مدرک دانشگاه محل تحصیل مقطع 1367 دانشکده عمران – دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی 1370 دانشکده فنی – دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد 1387 دانشکده عمران – دانشگاه علم وصنعت دکتری     دانشیار دانشکده عمران دانشگاه سمنان پایه استحقاقی : ۲۹ وضعیت استخدامی : رسمی قطعی با 23 سال سابقه کار در دانشگاه سمنان مسئولیت اجرایی : معاونت عمرانی دانشگاه سمنان   سوابق پژوهشی : ثبت اختراع ب...

محقق گوگل

(1403/1/29)

استنادات

1524

h-index

22

i10-index

41

مؤلفین همکار

11

اسکوپوس

(1403/2/1)

استنادات

1075

مقالات

50

h-index

19

مؤلفین همکار

51

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1387

دکتری سازه با گرایش فولاد

دانشگاه علم و صنعت

1367-1370

مهندسی عمران- سازه

دانشگاه تبریز

1362-1367

مهندسی عمران

دانشگاه صنعتی اصفهان

تجارب

1367-1397

اجرای سازهای فولادی و بتنی

سمنان، بابل

مهارت ها

مهاربندهای هم محور

اولویت های پژوهشی

سازه های فولادی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Forward directivity near-fault and far-fault ground motion effects on the behavior of reinforced concrete wall tall buildings with one and more plastic hinges
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2016)
9011145001*, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
Energy dissipation of tall core-wall structures with multi-plastic hinges subjected to forward directivity near-fault and far-fault earthquakes
Structural Design of Tall and Special Buildings(2016)
حمید بیرقی*, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
New performance-based seismic design method for structures with structural fuse system
ENGINEERING STRUCTURES(2016)
9121145002*, ^محمدعلی کافی, ^مجید قلهکی
A new model for beam rigid connection to double I-shaped column's web
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH(2016)
8911149004*, ^محمد سعید کریمی, ^محمدعلی کافی
Numerical comparison of the seismic performance of steel rings in off-centre bracing system and diagonal bracing system
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2015)
8611149002*, 8711149006, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
Microstructural Characterization and Mechanical Properties of Cementitious Mortar Containing Montmorillonite Nanoparticles
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING(2016)
^محمدعلی کافی, عارف صادقی نیک*, علی بهاری, عادل صادقی نیک, ابراهیم میرشافعی
Effect of record scaling on the behavior of reinforced concrete core-wall buildings subjected to near-fault and far-fault earthquakes
Scientia Iranica(0)
حمید بیرقی*, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
تاثیر ورق‌های لچکی و ماهیچه ای بر رفتار اتصالات از پیش تایید شده جوشی تحت بارگذاری چرخه‌ای
مدل سازي در مهندسي(0)
9311149015*, ^محمدعلی کافی
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی شکل پذیری حلقه ی فولادی
(2009)
رضا عباس نیا, محمد قاسم وتر, رسول احمدی, ^محمدعلی کافی
A parametric study into the new design of a steel energy-absorbing connection
ENGINEERING STRUCTURES(2017)
مهدی دیهیم*, ^محمدعلی کافی
بررسی استفاده از ورق های لچکی به عنوان ورق های پیوستگی ستون قوطی در اتصالات از پیش تایید شده جوشی تحت بارگذاری چرخه ای
مهندسی سازه و ساخت(2017)
^محمدعلی کافی*, 9311149015
مطالعه عددی و آزمایشگاهی تأثیر افزودن همزمان الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن بر مقاومت بتن تراورس با رویکرد رسیدن به درصد بهینه‌ی الیاف (مطالعه موردی کارخانه تولید بتن تراورس کرج)
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2017)
^مجید قلهکی*, 9511145002, ^محمدعلی کافی
Performance-Based Seismic Design and Parametric Assessment of Linked Column Frame System
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2018)
8711121034*, ^محمدعلی کافی, ^مجید قلهکی
Experimental and Numerical Investigation of Octagonal Partially Encased Composite Columns Subject to Axial and Torsion Moment Loading
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2017)
9211145004*, ^محمدعلی کافی
بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^محمدعلی کافی*, 9211145004, ^علی خیرالدین
Experimental and Numerical Study of Octagonal Composite Column Subject to Various Loading
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2017)
9211145004, ^محمدعلی کافی*
Experimental investigation of octagonal partially encased composite columns subject to concentric and eccentric loading
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2017)
9211145004, ^محمدعلی کافی*
Comparison of nonlinear behavior of steel moment frames accompanied with RC shear walls or steel bracing
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2011)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی, حامد نیک بخت
مطالعه ی آزمایشگاهی رفتار پس از آتش بتن های حاوی الیاف فولادی، پلی پروپیلن و فنر فلزی بازیافتی
تحقیقات بتن(2018)
امین مشتاق, 9511145002, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی
Numerical evaluation of ductility and energy absorption of steel rings constructed from plates
ENGINEERING STRUCTURES(2018)
زهرا عندلیب, ^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین, محمد بزاز*, سید بابک مومن زاده
The Effect of Local Fuse on Behavior of Concentrically Braced Frame by a Numerical Study
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2018)
9111145003*, ^محمدعلی کافی, ^محسن گرامی
Simplified force-based seismic design procedure for linked column frame system
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING(2019)
9121145002*, ^مجید قلهکی, ^محمدعلی کافی
Experimental evaluation of RC frames retrofitted by steel jacket, X‑brace and X‑brace having ductile ring as a structural fuse
Journal of Building Pathology and Rehabilitation(2019)
^علی خیرالدین, رضا سپهراد*, محمد سلجوقیان, ^محمدعلی کافی
An Investigation on the Effect of High Temperatures on the Mechanical Properties and Microstructure of Concrete Containing Multiwalled Carbon Nanotubes
MATERIALS PERFORMANCE AND CHARACTERIZATION(2019)
9511145002, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق, ^محمدعلی کافی
Experimental and numerical investigation of low-yield-strength (LYS) steel plate shear wall
ENGINEERING STRUCTURES(2020)
9311145007, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی
Cyclic behaviour of steel ring filled with compressive plastic or concrete, installed in the concentric bracing system
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)(2020)
مصطفی کاظمی, ^محمدعلی کافی*, محمد حاجی فروش, ^علی خیرالدین
Experimental and numerical investigation of an innovative buckling-restrained fuse under cyclic loading
Structures(2019)
مسعود محمدی, ^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین, حمیدرضا رونق
Full‐scale experimental assessment of new connection for columns in vertically mixed structures
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2019)
9228121001, ^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین
Behavior of partially encased composite members under various load conditions: Experimental and analytical models
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING(2019)
مهدی عبادی جمخانه, ^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین
مطالعه آزمایشگاهی فیوز نوین کمانش‌ناپذیر کامپوزیتی برای مهاربندهای هم‌محور تحت بار چرخه‌ای
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9311145008, ^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین, حمیدرضا رونق
معرفی و بررسی اتصال جدید ستون طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9228121001, ^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین
Experimental Assessment of Partially Encased Composite Columns Behavior under Compressive and Bending Moment Loading
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2019)
9211145004, ^محمدعلی کافی*
The behavior of concentric brace with bounded fuse
MAGAZINE OF CIVIL ENGINEERING(2018)
^محمدعلی کافی, 9111145003*
A Suggested Method for Improving Post Buckling Behavior of Concentric Braces Based on Experimental and Numerical Studies
Structures(2018)
9111145003, ^محمدعلی کافی*
Equalizing Octagonal PEC Columns with Steel Columns: Experimental and Theoretical Study
Practice Periodical on Structural Design and Construction(2018)
9211145004*, ^محمدعلی کافی
Progressive collapse resistance of a compositesteel steel and concrete structural frame
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2019)
مهدی عبادی جم خانه*, ^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین, مهدیه شکری امیری
بهبود رفتار پس از کمانش مهاربندهای همگرا با استفاده از فیوز موضعی مقید شده برمبنای مطالعات آزمایشگاھی و عددی
مهندسی سازه و ساخت(2020)
9111145003, ^محمدعلی کافی*, ^محسن گرامی
Investigation of Nonlinear Behavior of Composite Bracing Structures with Concrete Columns and Steel Beams (RCS) Applying Finite Element Method
Mechanics of Advanced Composite Structures(2020)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی, فهیمه اسکندریان, زینب مداح*
Experimental and numerical evaluation of an innovative diamond-scheme bracing system equipped with a yielding damper
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی
Evaluation of cyclic performance of a novel bracing system equipped with a circular energy dissipater
Structures(2020)
9511145002, ^محمدعلی کافی*, ^مجید قلهکی
New Steel Divergent Braced Frame Systems for Strengthening of Reinforced Concrete Frames
IJE International Journal of Engineering(2020)
^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین, ر عمرانی
Performance of innovative composite buckling-restrained fuse for concentrically braced frames under cyclic loading
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2020)
مسعود محمدی, ^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین, حمیدرضا رونق
Hysteresis finite element model for evaluation of cyclic behavior and performance of steel plate shear walls (SPSWs)
Structures(2021)
9311145007, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی
Study of effects of beam-column connection and column rigidity on the performance of SPSW system
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2021)
9311145007, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی, تاده زیرکیان
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی شکل‌پذیری حلقه فولادی مرکب جهت نصب در مهاربندهای هم محور
مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(2020)
^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین, 9511145003
Investigation of performance of steel plate shear walls with partial plate column connection (SPSW-PC)
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2021)
9311145007, ^مجید قلهکی, ^محمدعلی کافی, تاده زیرکیان, افراسیاب خان, حمید عبدالملکی, حمید شجاعی فر
ارزیابی آزمایشگاهی و عددی سیستم نوین مهاربندی با عضو لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم شونده
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9511145002, ^محمدعلی کافی*, ^مجید قلهکی
Innovative hybrid linked-column steel plate shear wall (HLCS) system: Numerical and analytical approaches
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2021)
9311145007, ^محمدعلی کافی, ^مجید قلهکی*
بررسی عملکرد چرخه یی سیستم نوین قاب با مهاربند لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم‌شونده حلقوی
مهندسی عمران شریف(2021)
9511145002, ^محمدعلی کافی, ^مجید قلهکی*
Assessment of cyclic behavior and performance of hybrid linked-column steel plate shear wall system
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2022)
مجتبی گرجی ازندریانی, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی, 9711149026
Seismic fragility assessment for mixed concrete/steel buildings considering the appropriate position of the transition story
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING(2022)
9612145002, ^علی خیرالدین*, ^محمدعلی کافی, ^حسین نادرپور
ُُEvaluation of the seismic performance of off-centre bracing system with ductile element in steel frames
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2012)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
اثرات لینک‌های عرضی بر عملکرد ستون‌های صلیبی شکل فولادی تحت بارگذاری محوری
سازه و فولاد(2023)
9628121001, ^محمدعلی کافی*, ^مجید قلهکی
Non-linear study of the method of transition in mixed concrete/steel structures
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING(2023)
9612145002*, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی, ^حسین نادرپور
NONLINEAR FINITE ELEMENT MODELING OF THE SELF-CENTERING STEEL MOMENT CONNECTION WITH CUSHION FLEXURAL DAMPER
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2023)
9512143001, ^رضا وهدانی*, ^محمدعلی کافی
Experimental and numerical investigation of the performance of replaceable-rigid connection
Structures(2023)
9711145005, ^محمدعلی کافی*, ^رضا وهدانی
ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد اتصال گیردار با قابلیت تعویض پذیری
مهندسی عمران شریف(2024)
9711145005, ^محمدعلی کافی*, ^رضا وهدانی
عوامل مؤثر در طبقه بندی آبگذرهای کوتاه
(1999)
^محمدعلی کافی
تاثیر حلقه ی فولادی در قابهای مهاربندی شده هم مرکز تحت زلزله های مصنوعی به روش موجک
(2013)
^محمدعلی کافی, ^رضا وهدانی
اثر اصطکاک دینامیکی سرعت بستن پیچ های پر مقاومت در اتصلات اصطکاکی و تاثیر آن بر میزان پیش تنیدگی
(2013)
علیرضا رضائیان, ^محمدعلی کافی
تاثیر شتابنگاشت های مصنوعی تولید شده بر پایه روش موجک بر قاب های فولادی مهاربندی شده
(2013)
مهرسا میرزاحسینی, ^محمدعلی کافی, ^رضا وهدانی
Steel Plate Characteristic Effecting on Composite Coupled Beam at Concrete Shear Wall
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2013)
^محمدکاظم شربتدار, ^محمدعلی کافی
Evaluating the seismic Performance of-cente Bracing System with Circular element in Optimum Place
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2014)
^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین
Experimental Investigation of the Ductility and Performance of Steel Rings Constructed from Plates
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH(2014)
^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین
Evaluating the performance of OBS-C-O in Steel Frames under Monotonic Load
EARTHQUAKES AND STRUCTURES(2015)
^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین
بررسی رفتار ساختمان های بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه
(2015)
حمید بیرقی, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
بررسی رویکرد مفصل چندگانه در هسته بتن مسلح سازة بلند تحت اثر نگاشت حوزه نزدیک
(2013)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
بررسی رفتار هسته بتن مسلح ساختمان بلند تحت اثر مدهای بالاتر
دوازدهمین همایش روز بتن وششمین کنفرانس ملی بتن(2014-10-07)
حمید بیرقی, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
بررسی رفتار هسته بتن مسلح ساختمان بلند تحت اثر مدهای بالاتر
ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2014-10-07)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
بررسی عددی اتصال صلب تیر به جان ستون دوبل I شکل با استفاده از ورق ماهیچه ای
چهارمین کنفرانس ملی و دومین بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2017-01-26)
8911149004*, ^محمد سعید کریمی, ^محمدعلی کافی
اثرات لینکهای عرضی در ستونهای صلیبی شکل فولادی تحت بارگذاری محوری
یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی (LSF)(2022-12-13)
9628121001, ^محمدعلی کافی, ^مجید قلهکی*
برزسی تحلیلی افزایش شکل پذیری حلقه فولادی با استفاده از حلقه های فولادی متحدالمرکز در مهاربندهای هم محور
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^محمدعلی کافی
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در بادبندهای لقی
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^محمدعلی کافی
افزایش شکل پذیری مهاربندهای هم محور با استفاده از المان استهلاکی انرژی
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^محمدعلی کافی
استفاده از مواد هایپرالاستیک برای افزایش شکل پذیری مهاربندها
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^محمدعلی کافی
بررسی اندر کنشی سازه و سیستم پی بر نتایج تحلیل سازه و پی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محمدعلی کافی
بررسی اندرکنش قاب خمشی با مهاربندCBF (هم محور )و EBF (برون محور ) در سازه 10 طبقه
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محمدعلی کافی, ^هادی خدام عباسی
تاثیر قطر و ضخامت حلقه فولادی بر میزان شکل پذیری آن
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محمدعلی کافی
بررسی امکان استفاده از المان شکل پذیر و جاذب انرژی در نقطه اتصال مهاربند به صفحه اتصال گوشه
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محمدعلی کافی
Pushover Analysis of Steel Moment Frame Accompanied With RC Shear Wall or Steel Bracing
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2011-05-16)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
Evaluating the Performanc of Steel Ring in Special Bracing frame
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2011-05-16)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
رفتار لرزه ای بادبند های دروازه ای
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محمدعلی کافی
بررسی اثر ضخامت ورق فولادی بر رفتار تیرهای رابط کامپوزیتی دیوارهای کوپله بتنی
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2011-05-16)
^محمدکاظم شربتدار, ^محمدعلی کافی
بررسی عددی شکل پذیری و جذب انرژی حلقه فولادی ساخته شده از ورق در مهاربند های هم محور
دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2011-12-25)
^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین
روش نوین استفاده از صفحات فولادی مثلثی شکل در نقطه اتصال مهاربند هم محور به صفحه اتصال گوشه
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^محمدعلی کافی, محمد یوردخانی
روش نوین استفاده از فولاد نرم در مهاربندهای هم محور
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^محمدعلی کافی, ^هادی خدام عباسی
Evaluation of the effect of the seismically excited installed steel ring in concentricaiiy braces frame with wavelet based artificial earthquake
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
^محمدعلی کافی, ^رضا وهدانی
بررسی باربری جانبی المانهای دستگاه پله کامپوزیت و طاق ضربی در قابهای خمشی فولادی تحت زلزله
اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسل های فعال(2013-02-20)
^محمدعلی کافی
تاثیر مدل سازی دستگاه پله بر عملکرد غیر خطی قابهای خمشی فولادی
سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2012-12-24)
^محمدعلی کافی
اثر اصطکاک دینامیکی سرعت بستن پیچ های پر مقاومت بر نیروی پیش تنیدگی پیج ها
سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2012-12-24)
علیرضا رضائیان, ^محمدعلی کافی
بررسی رفتار غیر خطی مهاربند ضربدری دارای قاب میانی تحت بارگذاری چرخه ای و لرزهای در مقایسه با مهاربند ضربدری
چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه(2013-04-24)
^محمدعلی کافی
بررسی تاثیر ارتفاع در عملکرد اندرکنشی مهاربند هم محور و مهاربند برون محور قابهای خمشی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^محمدعلی کافی, ^هادی خدام عباسی
بررسی رفتار غیرخطی مهاربندهای ضربدری مجهز به صفحه میراگر میانی ساخته شده از فولاد نرم و معمولی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^محمدعلی کافی
ارائه روش های پیشنهادی جهت بهسازی المان های دستگاه پله تحت ترکیب بارهای ثقلی و جانبی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^محمدعلی کافی
بررسی اثر شکل پذیری طبقه اول بر برش پایه ساختمان های مهاربندی شده
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^محمدعلی کافی, ^محمد سعید کریمی
بررسی عملکرد المان های پله به روش اجزائ محدود تحت ترکیب بار لرزه ای و ثقلی
چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه(2013-04-24)
^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین
تاثیر استفاده از مهاربند در قاب های خمشی بلند بر کاهش فولاد مصرفی
هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران(2013-04-21)
^محمدعلی کافی
بررسی آزمایشگاهی روش کنترل گشتاور در بازرسی میزان پیش تنیدگی پیچ های پر مقاومت در اتصالات اصطکاکی
چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2013-12-25)
علیرضا رضائیان, ^محمدعلی کافی
بررسی میزان جذب انرژی اتصالات گیردار ساخته شده از فولاد پرمقاومت و مقایسه ی آن با فولاد نرمه
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^محمدعلی کافی
مطالعه تطبيقي رفتار قاب بتن آرمه مقاوم سازي شده با مهاربند كمانش تاب و مهاربند قطري
نژادحسيني نوشهر سعيد(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي و عددي رفتار اتصال صلب تير به ستون درختي با استفاده از ورق هاي وصله فيوز شونده در قاب هاي خمشي فولادي
طريقي پيام(تاریخ دفاع: 1401/12/21) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي ظرفيت بار محوري ستون هاي صليبي شكل فولادي نيمه مدفون در بتن تحت بارگذاري آتش
محمدي مسعود(تاریخ دفاع: 1402/07/18) ، مقطع : دكتري
ارايه پارامترهاي لرزه‌اي ساختمان‌هاي تركيبي بتني-فولادي در ارتفاع با در نظر گرفتن اثر طبقه انتقالي
كياني آرين(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي و عددي قابليت جذب انرزي اتصال خمشي مركزگراي فولادي مجهز به ميراگر نوين
ناظري گيوي علي(تاریخ دفاع: 1402/07/18) ، مقطع : دكتري
ارزيابي رفتار آزمايشگاهي مهاربند پرانتزي از پروفيل I شكل با حلقه ي فداشونده
طيبي فرد سيدمحمود(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي رفتار چرخه اي اتصال صلب مستقيم تير ورق بهبود يافته با استفاده از مشخصات مكانيكي آزمايشگاهي فولاد حرارت ديده
معافيان مهدي(تاریخ دفاع: 1400/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ناوداني الحاق شده به مهاربند هم محور در صفحه اتصال گوشه
اميدي سعيد(تاریخ دفاع: 1399/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عددي و آزمايشگاهي عضو مهاربند لوزي شكل با فيوز تسليم شونده حلقوي تحت بار چرخه‌اي
پاچيده قاسم(تاریخ دفاع: 1399/06/11) ، مقطع : دكتري
مقايسه توزيع تنش در تير مورب متصل به ستونهاي صليبي و جعبه‌اي
بيرانوند محمد(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تيرهاي با مقطع كاهش يافته تعويض‌پذير در قابهاي خمشي فولادي با شكل پذيري متوسط تحت بارگذاري چرخه‌اي
دستجردي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير انواع برش‌گير بر كمانش موضعي ستون جعبه اي پر شده با بتن در محل اتصال آن به تير
اديب زاده سيد علي(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار چرخه‌اي مهاربند هم محور با مقطع كاهش يافته
رمضان تيتكانلو امين(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكردي قاب‌هاي خمشي با اتصال صفحات انتهايي گسترش يافته مجهز به پيچ‌هاي الياژ حافظه‌دار شكلي
آقاخاني عرفان(تاریخ دفاع: 1398/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي اعضا محوري با مقطع كاهش يافته
كفاشيان محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي اعضا محوري با مقطع كاهش يافته
كفاشيان محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش شكل پذيري مهاربند هم محور با ايجاد شيار در صفحه اتصال انتهايي
كريمي محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش شكل پذيري مهاربند هم محور با ايجاد شيار در صفحه اتصال انتهايي
كريمي محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ظرفيت خمش، پيچش اعضاء صليبي پر شده با بتن
عرب علي(تاریخ دفاع: 1399/08/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ظرفيت خمش، پيچش اعضاء صليبي پر شده با بتن
عرب علي(تاریخ دفاع: 1399/08/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشنهاد قاب فولادي مهاربندي شده داراي فيوز سازه‌اي در بهسازي قاب‌هاي بتن آرمه
عمراني ربابه(تاریخ دفاع: 1399/10/24) ، مقطع : دكتري
پيشنهاد قاب فولادي مهاربندي شده داراي فيوز سازه‌اي در بهسازي قاب‌هاي بتن آرمه
عمراني ربابه(تاریخ دفاع: 1399/10/24) ، مقطع : دكتري
پيشنهاد سيستم مقاوم ديوار برشي فولادي نازك و ستون پيوند شده در طرفين
گرجي ازندرياني مجتبي(تاریخ دفاع: 1399/10/06) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي براي ارائه مشخصات ستونهاي طبقه انتقالي در قابهاي خمشي تركيبي در ارتفاع
بحري فرزاد(تاریخ دفاع: 1398/04/24) ، مقطع : دكتري
ارائه فيوز نوين كمانش‌تاب كامپوزيتي در مهاربندهاي هم محور تحت بار چرخه‌‌اي
محمدي مسعود(تاریخ دفاع: 1398/04/24) ، مقطع : دكتري
تاثير اندركنش خاك و پي سازه بر رفتار و طراحي سازه‌هاي فولادي
پاكزاده ماسوله زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تقويت ستون‌هاي با مقطع صليبي شكل در برابر پيچش
كميجاني بزچلوئي علي(تاریخ دفاع: 1397/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تير همبند در اندركنش قاب خمشي مهاربندي شده
فلاح علمداري صادق(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پيچش بر ظرفيت خمشي مقاطع صليبي و جعبه اي
ذوالفقاري حسين(تاریخ دفاع: 1397/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي غلاف بر رفتار اندركنشي مهاربند كمانش‌ناپذير
ردائي رضا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه ميراگر شياري اصلاح شده بر اساس مطالعات آزمايشگاهي و عددي تحت بارگذاري چرخه‌اي
نيك هوش كيانوش(تاریخ دفاع: 1398/07/10) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي و ارائه مدل‌هاي تخمين ظرفيت ستون صليبي فولادي مختلط نيمه مدفون
عبادي جامخانهء مهدي(تاریخ دفاع: 1396/11/11) ، مقطع : دكتري
تاثير مدهاي بالاتر بر خستگي اتصالات پيچي و جوشي با ورق هاي زيرسري و روسري در قاب هاي خمشي فولادي ناشي از زلزله
سلطاني كوهبناني مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد ميراگر شياري فلزي در قاب بتن آرمه
چيوائي محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و مقايسه عملكرد غير ارتجاعي اتصالات جوشي از پيش تاييد شده در سازه هاي فولادي تحت بار چرخه‌اي
طريقي پيام(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روش جديد طراحي و ارزيابي عملكرد لرزه اي سيستم قاب با ستون پيوند شده(LCF)
شعيبي شاهرخ(تاریخ دفاع: 1396/11/11) ، مقطع : دكتري
ارائه مهاربند هم محور اصلاح شده به منظور افزايش شكل پذيري لرزه اي بر اساس مطالعات عددي و آزمايشگاهي
كچوئي علي(تاریخ دفاع: 1397/07/04) ، مقطع : دكتري
مقايسه عملكرد اتصال گيردار تير به ستون‌هاي صليبي و جعبه‌اي
ملك زاده مجيد(تاریخ دفاع: 1394/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي بتن آرمه تحت آناليز حرارتي
اميرجاني محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اتصالات گيردار با استفاده از لچكي كناري بر عملكرد آن
بهروش سيامك(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و ارائه جزئيات صفحات اتصال مهاربندهاي هم محور فلزي براي قاب هاي خمشي بتني
پناهي بابك(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد آزمايشگاهي حلقه كامپوزيت سه لايه
نظري گيلان نژاد محمد حسين(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير وجود ميراگرهاي لرزه اي تعبيه شده در محل اتصال مهاربند شورون بر برش پايه ساختمان هاي فولادي
خالصي ميترا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير لقي مهاربندها در عملكرد قاب هاي خمشي فولادي
الوان كار گلپايگان آرش(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي قابهاي خمشي فولادي با استفاده از مهاربند كابلي
مهدوي محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد مهاربند واگرا (EBF) در قابهاي خمشي فولادي
فاطمي حسن آبادي سيد علي(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي بتن آرمه تقويت شده به كمك بادبندهاي فولادي واگراي معمولي و كمانش ناپذير به روش غيرمستقيم
سليمي كربكش بهنام(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهسازي آزمايشگاهي قاب بتن آرمه به كمك مهاربند با حلقه فلزي پرشده با بتن اليافي
سلجوقيان محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهسازي آزمايشگاهي قاب بتن آرمه به كمك مهاربند با حلقه فلزي
سپهراد رضا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد سيستم مقاوم خرپاي فضايي در ساختمانهاي بلند
خباز بنيامين(تاریخ دفاع: 1394/08/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد لرزه اي اتصالات قاب هاي خمشي تير فولادي - ستون بتني (RCS)
فلاح لاله زاري شيوا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي موقعيت قرار گيري مهاربندها در سازه هاي فولادي بااستفاده از الگوريتم ژنتيك
شاهميري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي اثر نحوه اتصال مهاربندهاي ناوداني شكل به صفحه اتصال گوشه بر ميزان شكل پذيري مهاربند
مختاري مهران(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار مهاربندي هاي خرپائي خارج از صفحه قاب
ملك دار مهرداد(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استفاده از مهاربند EBF در طبقه اول بر عملكرد ساختمانهاي مهاربندي شده
عبادي نسب علي اكبر(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اعمال شرط تسليم تير پيوند در طراحي اعضاي قابهاي فولادي داراي مهاربند واگرا
پنام محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند دوبلكسي فولادي (داراي اختلاف تراز) با هسته مقاوم بتن مسلح
بهنام مهسا(تاریخ دفاع: 1393/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خطي و غير خطي قابهاي مهاربندي شده مركب با تير فولادي و ستون بتني
اسكندرييان فهيمه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت طراحي ديواربرشي فولادي كامپوزيت
موحدي نيا مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند بتن آرمه هسته مقاوم با مفصل پلاستيك چندگانه تحت زلزله حوزه نزديك
بيرقي حميد(تاریخ دفاع: 1394/08/19) ، مقطع : دكتري
-
ظهيركاشاني حميدرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كمربند مياني در رفتار سازه هاي لوله اي
حقدادي عاطفه(تاریخ دفاع: 1392/09/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي بلند با طبقه نرم مياني
اسماعيلي محمد(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نوع فولاد بر رفتار اتصال صلب سازه هاي فولادي
عابد ميترا(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تنش پسماند ناشي از جوش در تير ورقهاي فولادي
صفري گرجي هادي(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد فولاد شكل پذير st14 به عنوان هسته فولادي در مهاربندهاي كمانش ناپذير
خواهان بيدختي احسان(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پوشش هاي مختلف انواع پيچهاي پر مقاومت بر ميزان پيش تنيدگي در اتصالات اصطكاكي
بحري فرزاد(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد تناوبي اتصالات تير به ستون با ورق ميانگذر مورب
توحيدي پور الهه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي سطوح عملكردسازه هاي فولادي با سيستم مهاربند واگراي كمانش ناپذير
محمدي وجدان تقي(تاریخ دفاع: 1392/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد لرزه اي صفحه اتصال مهاربند به تير و ستون
مهاجري امين(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي اتصال صلب گير دار تير به جان ستون دوبل تحت بارگذاري
حاجي رجبي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بازشوي قاب شكل در محل تقاطع مهاربندهاي ضربدري بر عملكرد مهاربند
فيض محمدي فرزين(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خروج از مركزيت مهاربندهاي ضربدري در صحنه مياني بر عملكرد مهاربند
رحمن نيا سيدمهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ميراگر حلقوي تعبيه شده در محل اتصال به پايه ستون به عملكرد پل
ولي زاده سيدعطا(تاریخ دفاع: 1391/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند تجمعي خرابي در تعيين سلامت لرزه اي سازه هاي قابي فلزي تحت اثر زلزله هاي بحراني
خدايارنژاد داريوش(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سهم باربري شمشيري پله در قابهاي خمشي ناشي از بار جانبي
رادفر ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عددي تير رابط در باد بند
لطيفي شاهاندشتي امير حسين(تاریخ دفاع: 1389/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي اثر جزئيات آرماتورگذاري در تيرهاي كوپله بتني ساخته شده با بتنهاي اليافي
اميري سوادرودباري ايمان(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي عملكرد حلقه فولادي پر شده با مواد ارتجاعي كم مقاومت
سعدالدين مهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش شكل پذيري مهار بند هم محور با ايجاد خروج از مركزيت در نقطه اتصال
كاظمي راحله السادات(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با مهاربند هم محور شكل پذير تحت زلزله هاي بحراني با استفاده از تبديلات كوچك
ميرزاحسيني مهرسا(تاریخ دفاع: 1390/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات در سازه هاي سرد نورد شده
باقري صباغ حميدرضا(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد المان محوري ساخته شده از فولاد نرم در مهاربندي محوري
خدام عباسي هادي(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شكل پذيري طبقه اول ساختمان هاي فولادي مهاربندي شده بربرش پايه آنها
پور آذر مرتضي(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان شكل پذيري حلقه فولادي ساخته شده از ورق
عندليب زهرا(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فیوز کمانش ناپذیر کامپوزیتی سازه ای با ظرفیت کششی و فشاری متفاوت
دانشگاه سمنان(2017-03-08)
مدل سازی و تحلیل حلقه فولای تعبیه شده در مهاربند دروازه ای با هدف افزایش شکل پذیری مهاربند
()
بررسی تحلیلی مقاوم سازی اتصالات بتنی با دستک های فلزی(ناظر)
(2016-06-20)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فولاد پیشرفته   (545 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه
تحلیل سازه یک   (764 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه
فولاد یک   (524 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان دانشگاه سمنان دانشکده عمران
mkafi@semnan.ac.ir
(+98)2331535206

فرم تماس